Etusivu » Elinkeinopolitiikka » Lausunnot ja kannanotot » Lausunnot ja kannanotot - arkisto

Lausunnot ja kannanotot - arkisto

09.10.2015 Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma
13.05.2015 Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi tutkimus- ja innovaationeuvostosta
12.02.2015 Lausunto sivistysvaliokunnalle rakenteellisesta uudistuksesta
11.02.2015 Lausunto sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä rahoitusjärjestelmän muuttamiseksi
21.11.2014 Lausunto sivistysvaliokunnalle yliopisto- ja ammattikorkeakouluindekseistä
20.11.2014 Lausunto korkeakoulututkintojen kansainvälisestä myynnistä
17.11.2014 Lausunto hallituksen esityksestä koskien toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellista kehittämistä
14.11.2014 Lausunto: Hallituksen esitys ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen lain muuttamisesta (säännökset näyttötutkintojärjestelmän kehittämisestä)
14.11.2014 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta
31.10.2014 Lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
25.08.2014 Lausunto hallituksen esityksestä kuntalaiksi
15.08.2014 Lausunto oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta
31.07.2014 Lausunto hallituksen esitykseen laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (säännökset erikoistumiskoulutuksista)
26.06.2014 Lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta
06.06.2014 Lausunto oppivelvollisuusiän nostamista koskevasta hallituksen esityksestä
05.06.2014 Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvistä asetuksista
04.06.2014 Lausunto yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista
16.04.2014 Kannanotto: Ehdotus ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen uudeksi rahoitusjärjestelmäksi
03.04.2014 Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta
07.02.2014 Lausunto lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta
22.11.2013 Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi yliopistolain muuttamisesta
08.11.2013 Kannanotto: Sivistystyönantajat ry kannattaa koulutusviennin esteiden purkamista
27.09.2013 Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä koskevasta luonnoksesta
11.09.2013 Lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (amk)
05.09.2013 Lausunto korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kokonaisuutta valmistelleen työryhmän muistiosta
06.05.2013 Lausunto koskien OKM:n ehdotusta ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä vuosille 2014-2016
09.04.2013 Lausunto korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän muistiosta
15.02.2013 Lausunto korkeakoulujen turvallisuusjohtamista koskevasta selvityksestä
18.01.2013 Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti.
18.01.2013 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi oppilas- ja opiskelijahuollosta
10.01.2013 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotuksesta valtioneuvoston strategiaksi koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi
31.12.2012 Palaute opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille 2013-2016
30.11.2012 Kirjallinen näkemys perusopetuksen järjestämislupien ehdoista ja ehtojen tulkinnasta
26.10.2012 Lausunto ammattikorkeakoulu-uudistukseen liittyvästä hallituksen esityksestä
12.10.2012 Kirjallinen palaute taustamuistiosta koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle
08.10.2012 Kannanotto: Ammatillisen perusopetuksen opiskelijoiden saaman opetuksen ja ohjauksen määrää ja riittävyyttä kuvaavat indikaattorit ja kriteerit koulutuksen järjestäjien käyttöön
13.09.2012 Lausunto: Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustaminen
27.08.2012 Lausunto: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä. Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti. 27.8.2012
08.06.2012 Lausunto koskien perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukortteja valmistelevan työryhmän muistiota
21.03.2012 Lausunto Tulevaisuuden perusopetus - valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako
20.10.2011 Lausunto Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 2011-2016
12.10.2011 Lausunto ammattikorkeakoululaitoksen uudistamisen suuntaviivoista
20.01.2011 Lausunto ammattikorkeakoulujen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamisesta
02.11.2010 Kirjallinen näkemys luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi opiskeluhuoltolaiksi
01.09.2010 Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista
12.08.2010 Lausunto koskien kuntia ja kilpailuneutraliteettia
19.05.2010 Lausunto lukiokoulutuksen kehittämistarpeista (kuulemistilaisuus)
28.04.2010 Lausunto koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistiosta
26.04.2010 Lausunto koskien Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän ehdotuksia
19.04.2010 Lausunto vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmän muistiosta
25.03.2010 Lausunto ammatillisten aineiden opettajien sekä rehtoreiden kelpoisuusvaatimuksia selvittäneen työryhmän loppuraportista
18.12.2009 Kirjalliset kommentit koskien luonnosta opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusasetukseksi
12.11.2009 Lausunto koulutuksen arviointia koskevasta asetusluonnoksesta
06.11.2009 Lausunto sivistysvaliokunnalle valtionosuusuudistuksesta
06.11.2009 Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslaista
29.10.2009 Lausunto SORA-työryhmälle
18.09.2009 Lausunto OSAAVA-ohjelmasta
28.08.2009 Lausunto koskien Perusopetuksen laatukriteereitä
17.06.2009 Kirjallinen näkemys eräiden lakien muuttamisesta koskien koulutuksen arviointia
04.05.2009 Lausunto sivistysvaliokunnalle rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta
15.04.2009 Tiedote opetusministeriön työryhmän raportista "Opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistaminen"
03.04.2009 Lausunto loppuraportista "Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009-2012"
25.02.2009 Lausunto rahoituslain ja vapaan sivistystyön lain muuttamisesta
20.02.2009 Palaute koskien julkaisua "Perusopetuksen laatukriteerit"
29.01.2009 Lausunto koskien raporttia "Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus, korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet"
12.12.2008 Lausunto ammatillisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta koskevasta esityksestä
17.11.2008 Lausunto vapaan sivistystyön kehittämisohjelman väliraportista
13.10.2008 Kirjallinen kannanotto oppisopimuskoulutuksen nykytilasta ja sen kehittämisestä
08.10.2008 Lausunto ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä
07.10.2008 Kirjallinen näkemys Soveltumattomuuteen ratkaisuja (SORA) -työryhmän kuulemistilaisuuteen
06.08.2008 Lehdistötiedote: Opetustoimen täydennyskoulutusvelvoite ei tue tuloksellista osaamisen kehittämistä
11.06.2008 Lehdistötiedote: Koulutuksen palvelutuotantoa on avattava ja kehitettävä
27.03.2008 Lehdistötiedote: Valtioneuvoston luparatkaisu on myönteinen linjanmuutos
28.11.2007 Lausunto koskien selvitystä ”Opetushallituksen asema, rooli ja tehtävät sekä koulutustoimialan ohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä”
30.10.2007 Kommenttipuheenvuoro: Yksityisten oppilaitosten yksikköhinta tulee maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle
30.10.2007 Lehdistötiedote: Yksityisten oppilaitosten rahoitus pitää maksaa suoraan koulutuksen järjestäjälle
14.09.2007 Lausunto koskien opetusministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi
11.09.2007 Lausunto Opetusministeriön kehittämissuunnitelman luonnoksesta 2007-2012
08.11.2006 Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle valtionosuusjärjestelmästä